Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Årsoppgjør

Årsoppgjøret er en oversikt over en bedrifts offisielle regnskap og sier noe om den økonomiske stillingen for bedriften i slutten av et regnskapsår.

Dette må du huske på i forbindelse med årsoppgjøret.

Hagland Finans – dette må du huske på i forbindelse med årsoppgjøret.

Hva er et årsoppgjør?

Et årsoppgjør er kort fortalt en oversikt over en virksomhets stilling og deres offisielle regnskap i slutten av et regnskapsår. Det sier altså noe om hvordan det står til med bedriften etter et år med drift. Et årsoppgjør skal inneholde resultatregnskap, balanse og en eventuell årsberetning.

Virksomheter som skal gjennomføre et årsoppgjør må lage en selvangivelse med næringsoppgave og andre nødvendige ligningspapirer. Hvert år må man forholde seg til gitte frister for årsoppgjøret. Årsoppgjøret ved slutten av et år er det som bestemmer hvor mye bedriften må skatte.

Årsoppgjøret 2020 – dette må du huske på!

Under finner du noen råd om hva du som kunde bør huske på i forbindelse med årsoppgjøret:

Sjekkliste for alle, uavhengig av foretaksform:

 • OTP-avtale: Husk å løpende ajourføre registrerte opplysninger om ansatte og lønnsgrunnlag hos forsikringsselskapet.
 • Fristen for a-meldinger for desember 2020 er 5. januar 2021. Det er kontantprinsippet som gjelder for lønnsinnberetningen. Dersom det finnes utbetalinger til ansatte som foreløpig ikke er medtatt ved kjøring av lønn, er det svært viktig at regnskapsfører får opplysninger om dette snarest. Dette gjelder også andre lønnsrelaterte forhold, for eksempel nye forsikringsfordeler, ny firmabil mv. 
 • Foreta kassaoppgjør pr 31/12 og husk attestering av den som har telt kassen.
 • Utarbeid bekreftelse på kontantbeholdning.
 • Foreta varetelling pr. 31.12. med verdivurdering fordeling på kurante og ukurante varer. 
 • Beholdningsvurdering for utført, ikke fakturert arbeid per 31.12. må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid med materialer som er levert i 2020, og som ikke faktureres før i 2021.
 • Har du tap på kundefordringer? Send liste over kundefordringer som er tapt til din regnskapsfører. Er du usikker på reglene for tapsføring med skatte- og avgiftsmessige konsekvenser – ta kontakt med din regnskapsfører.
 • Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten som regnskapsfører ikke har fått opplyst om ennå må dette ettersendes snarest. Eventuelle uttak skal føres og medtas på hver mva-termin.  
 • Driver du varehandel? Husk liste over tilgodelapper og gavekort.
 • Noter kilometerstand per 31.12 på biler i virksomheten. Opplys biltype/modell og registreringsnummer.
 • Husk å levere alle årsoppgaver, ligningsoppgaver og kontoutskrifter du mottar fra andre til regnskapsfører. 
 • Gi regnskapsfører kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen
 • Gi regnskapsfører kopi av eventuelle andre dokumentasjoner på verdivurderinger i balansen.
 • Utarbeid liste over leide/leasede driftsmidler.
 • Utarbeid spesifikasjon av tilgang og avgang driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler må også være på plass.
 • Også andre regnskapsbilag for 2020 leveres så snart som mulig til regnskapsfører. 
 • Oppgaver over verdi aksjer og verdipapirer oversendes regnskapsfører.

Du som driver enkeltpersonforetak må også huske på:

 • Send sammenstillingsoppgaver over lønnsinntekter til regnskapsfører dersom du har hatt lønnet arbeid ved siden av næringsvirksomheten.
 • Har du enkeltpersonforetak og bruker din private bil i næringsvirksomheten? Husk å sende kjørebok eller reiseregninger til regnskapsfører.
 • Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendlerutgifter må dokumenteres og redegjøres for.
 • Kjøp og salg av private eiendeler (hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc.) må informeres om til regnskapsfører. Oversend gjerne kopi av forsikringspolise.
 • Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres (husk at fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret)
 • Utgifter til barnepass må dokumenteres.
 • Endring i familiesituasjon/sivil status må redegjøres for.
 • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring må informeres om dersom disse ikke er regnskapsført 
 • Forsikringsverdi på båter og innbo må informeres om. Oversend gjerne kopi av forsikringspolise.

Du som driver aksjeselskap må også huske på:

 • Det må utarbeides en oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene, samt avtalens varighet.
 • Lag oversikt over eventuelle endringer i eiersammensetning gjennom året. 
 • Lag en oversikt over eventuelle lån og kreditter mellom selskap og aksjonær. Her risikerer du at penger du skylder selskapet blir beskattet som utbytte etter regler for aksjonærlån.
 • Lønnsopplysninger på daglig leder og styremedlem (for kunder som fører lønn selv må disse oppgavene uansett leveres inn da dette skal med som noteopplysninger i årsregnskapet.)

Mer informasjon?

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, eller se våre regnskapssider for mer nyttig regnskapsinformasjon.