Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Sykefraværsoppfølging

Arbeidsplassen er den viktigste plassen for å forebygge sykefravær, samt for sykefraværsoppfølging. Det har vist seg at tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte ofte har en positiv påvirkning på sykefraværet.

Når det kommer til arbeid knyttet til sykefraværsoppfølging er det ikke bare arbeidsgiver og arbeidstaker som har aktive roller, men NAV og den som sykmelder arbeidstakeren har også roller i dette arbeidet.

Hagland Finans - rutiner for sykefraværsoppfølging kan bidra til å unngå unødig lange fravær
Hagland Finans – rutiner for sykefraværsoppfølging kan bidra til å unngå unødig lange fravær

Rutiner for sykefraværsoppfølging

Det er viktig å komme tidlig i gang med oppfølging av sykmeldte, da dette gir større sannsynlighet for å unngå unødig langvarige sykefravær. Som en del av oppfølgingen har du som arbeidsgiver ansvar for å lage en oppfølgingsplan sammen med arbeidstaker, senest innen fire uker fra starten av en sykmelding. I tillegg, skal arbeidsgiver kalle inn til et dialogmøte senest innen syv uker, hvis sykefraværet strekker ut i tid.

For å unngå unødig langvarig sykefravær, kreves det at den sykmeldte skal prøve seg arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen åtte uker fra starten av sykmelding, med mindre tungtveiende medisinske grunner hindrer aktivitet. Dette kalles sykmeldtes aktivitetsplikt og henger nøye sammen med arbeidsgivers muligheter for å tilrettelegge arbeidet. Du som arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge arbeidet så langt det er mulig for å bidra til løsninger som hindrer unødig sykefravær, og må i en oppfølgingsplan til NAV dokumentere dersom dette ikke er mulig.

Senest innen 26 uker med sykefravær skal NAV innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til et nytt dialogmøte for å vurdere arbeidsrettede tiltak. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har møteplikt, og hvis NAV mener det er hensiktsmessig skal også sykmelder delta i dette dialogmøtet. Du som arbeidsgiver skal sende en revidert oppfølgingsplan til NAV i god tid før møtet. 

Sykepenger

Sykepenger utbetales for maksimalt ett år. Derfor skal NAV, senest innen ett år etter at arbeidstaker ble sykmeldt, vurdere rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak.

Vern mot oppsigelse grunnet sykdom de første 12 måneder reguleres gjennom arbeidsmiljøloven, og det er først etter at denne perioden er utløpt at saklighet for oppsigelse kan vurderes, med mindre det er helt klart at arbeidstaker ikke kan komme tilbake til arbeidsplassen.

Den sykmeldte kan komme tidligere tilbake

Et siste viktig tiltak for at den sykmeldte enklere skal kunne komme raskere tilbake i arbeid, er at den sykmeldte kan gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt.

Den sykmeldte trenger ikke å be legen om friskmelding eller å gi NAV beskjed på forhånd, men kan i stedet friskmelde seg selv. Det eneste som er nødvendig er en avtale med deg som arbeidsgiver for å komme tilbake i arbeid.

Du som arbeidsgiver må i ettertid kunne bekrefte avtalen overfor NAV, enten skriftlig eller muntlig. Gjennom at søknad om sykepenger sendes etter at sykemeldingsperioden er over, hvor arbeidstaker oppgir hvor mange timer han eller hun jobbet i perioden, gjør at NAV kan justere sykepengene i tråd med informasjonen og sikre riktig utbetaling av sykepenger.

Oversikt over frister og avtalepunkter for sykefraværsoppfølging

Senest innen 4 uker skal arbeidsgiveren lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstakeren, bortsett fra i tilfeller hvor det er åpenbart unødvendig. Planen skal formidles uoppfordret til den som sykmelder.

Senest innen 7 uker skal arbeidsgiveren innkalle arbeidstakeren som er helt sykmeldt til et dialogmøte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Møtet skal avholdes for arbeidstakere som er gradert sykmeldt hvis arbeidsgiveren, arbeidstakeren eller den som sykmelder mener det er hensiktsmessig. Ved behov kan andre aktører, som for eksempel bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller den tillitsvalgte/verneombudet delta. Arbeidstaker må samtykke dersom den som sykmelder innkalles.

Innen 8 uker: For å rett til 100 prosent sykepenger etter 8 ukers sykmelding, er det et krav om at arbeidstakeren prøver seg i arbeidsrelatert aktivitet. NAV kan gi unntak fra aktivitetskravet hvis den som sykmelder dokumenterer tungtveiende medisinske grunner som hindrer at arbeidstakeren kan være i arbeidsrelatert aktivitet. Det kan også gis unntak hvis arbeidsgiveren kan dokumentere at det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen.

Senest innen 26 uker skal NAV-kontoret innkalle arbeidstakeren og arbeidsgiveren til dialogmøte 2. Begge parter har møteplikt. Den som sykmelder skal delta hvis NAV mener det er hensiktsmessig. Arbeidsrettede tiltak skal vurderes. Alle parter kan be om at dialogmøte 2 blir gjennomført tidligere.

Ved behov kan alle parter be om at NAV innkaller til et dialogmøte 3.

Senest innen 1 år
, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV-kontoret på ny vurdere rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak.

Hagland Finans - ha kontroll på dine frister og avtalepunkter for sykefraværsoppfølging
Hagland Finans – ha kontroll på dine frister og avtalepunkter for sykefraværsoppfølging

Har du spørsmål knyttet sykefraværsoppfølging og ditt samarbeid med NAV?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til sykefraværsoppfølging og ditt samarbeid med NAV – ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om temaer innen lønn og personal?

Ta også gjerne kontakt med oss for å høre mer om våre tjenester innen lønn og personal, eller se lønn og personal for mer informasjon.