Bilde av Stig Morten Nygård
Stig Morten Nygård Daglig leder smn@hagland.com 52 70 12 99 911 88 660
Line Våge Håvardsen Assisterende daglig leder / Statsautorisert regnskapsfører lvh@hagland.com 52 70 12 73 908 69 105
Besøksadresse Smedasundet 97B 5525 Haugesund
Postadresse Postboks 98     5501 Haugesund
Åpningstider Man-fre: 08-16
Kontakt oss - vi svarer deg raskt
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Tjenester

Valg av selskapsform

Et av de første valgene du må ta ved oppstart av ny bedrift er hvilken selskapsform du skal velge. Dette vil ha stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter, i tillegg til at mange regler avhenger av om du er arbeidstaker i eget aksjeselskap eller er selvstendig næringsdrivende i ditt enkeltpersonforetak. 

Hagland Finans - vi hjelper deg med valg av selskapsform for din bedrift
Hagland Finans – vi hjelper deg med valg av selskapsform for din bedrift

De aller fleste velger enkeltpersonforetak eller aksjeselskap

De to vanligste selskapsformene er enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Langt over 90 % av alle nyetablerte selskaper fordeler seg på disse to organisasjonsformene, og det er omtrent like mange som velger enkeltpersonforetak som aksjeselskap.

Enkeltpersonforetak som selskapsform

Kjennetegn ved enkeltpersonforetak

 • Du har ubegrenset personlig ansvar
 • Eies av en fysisk person, det vil si drives for egen regning og risiko
 • Innehaver kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak (men du kan ha ansatte)
 • Innehaver har dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere
 • Er ikke en egen juridisk person
 • Er lite investorvennlig

Sosiale rettigheter i enkeltpersonforetak

 • Som innehaver av enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) har du rett til sykepenger fra 17. sykedag, og med 75 % dekning. Arbeidstakere derimot har 100 % dekning fra dag én.
 • Du kan tegne ulike forsikringer for å bedre dine sykepengerettigheter.
 • Du opparbeider ikke rett til dagpenger av det du tjener i enkeltpersonforetaket ditt.
 • Du opp pensjon av din næringsinntekt i enkeltpersonforetaket.  Ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Du kan også inngå private pensjonsavtaler.

Skatt i enkeltpersonforetak

Du må beregne hvor mye foretaket ditt forventer å gå med overskudd. Du melder forventet overskudd som endring i skattekortet ditt. Skatteetaten vil så beregne hvor mye skatt du må betale. Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger årlig og må levere skattemelding for næringsdrivende. Skal det i tillegg leveres næringsoppgave må du også levere skjemaet «Personinntekt fra enkeltpersonforetak» (RF-1224) som vedlegg til skattemeldingen.

Ansatt i enkeltpersonforetak

Du er ikke ansatt og dermed ikke lønnsmottaker når du er innehaver av et enkeltpersonforetak. Du skal derfor heller ikke betale arbeidsgiveravgift. Du disponerer overskuddet og du kan gjøre privatuttak. Men, dersom du ansetter noen blir du arbeidsgiver og må betale lønn til arbeidstakeren i tillegg til arbeidsgiveravgift.

Regnskap i enkeltpersonforetak

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system.

Fordeler med enkeltpersonforetak

 • Enkelt å komme i gang
 • Lave kostnader ved oppstart
 • Få formelle krav
 • 100 % eierstyrt

Ulemper med enkeltpersonforetak

 • Personlig ansvar
 • Begrensede sosiale rettigheter
 • Forskuddsskatt
 • Lite «investor-vennlig»

Aksjeselskap som selskapsform

Kjennetegn ved aksjeselskap

Et aksjeselskap er en egen juridisk person og du som eier av aksjeselskapet er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner. 

Når man driver et aksjeselskap er det viktig å ha kjennskap til de pliktene og kravene man har etter Aksjeloven.

Sosiale rettigheter i aksjeselskap

 • Som ansatt i aksjeselskapet har du krav på 100 % sykepenger fra første sykedag. Vær oppmerksom på at NAV dekker sykepengene fra dag 17., men at det er aksjeselskapet som arbeidsgiver som skal betale sykepenger de første 16 dagene.
 • Som ansatt opparbeider du rett til dagpenger ved arbeidsledighet, på lik linje med andre arbeidstakere.
 • Er du ansatt i aksjeselskapet tjener du opp pensjonsrettigheter av det du mottar i lønn, på lik linje med andre arbeidstakere.

Skatt i aksjeselskap

Overskuddet i et aksjeselskap beskattes i inntektsåret 2021 med 22 %. Skatten betales etterskuddsvis i to terminer året etter inntektsåret.

Ansatt i aksjeselskap

Som eier av et aksjeselskap kan du også være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere. Aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg og du mottar lønn for arbeidet. Som eier kan du velge å ikke være ansatt selv om du arbeider i selskapet. Utbetaling fra aksjeselskapet til eieren kan da skje som utbytte. Det imidlertid viktig å være klar over at du ikke opparbeider deg sosiale rettigheter av det som utbetales som utbytte.

Regnskap i aksjeselskap

I tillegg til bokføringsplikt har aksjeselskap regnskapsplikt. Det innebærer at selskapet årlig skal levere årsregnskap til regnskapsregisteret. Alle aksjeselskap med mindre enn 6 millioner kroner i omsetning kan normalt velge bort revisjon av årsregnskapet.

Styre og ledelse i aksjeselskap

 • Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste myndighet og det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett. Alle aksjeselskap skal avholde generalforsamling årlig.
 • Styret skal bestå av minst én person og styret møtes ved behov. Styret er ansvarlig for driften og organiseringen av selskapet.
 • Styret ansetter daglig leder. Det er ikke krav til at selskapet må ha daglig leder.
 • I mange aksjeselskap har eieren alene alle disse rollene. Vær oppmerksom på at disse kravene gjelder uavhengig av selskapets størrelse.

Fordeler med aksjeselskap

 • Begrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser
 • Bygge opp egenkapital med lavere skatt enn
  for enkeltpersonforetak
 • Tilnærmet skattefritt utbytte til selskapsaksjonærer, det vil si aksjonær som ikke er privatperson
 • Muligheten til å være ansatt
 • «Investorvennlig»

Ulemper med aksjeselskap

 • Formaliteter
 • Arbeidsgiveravgift
 • Krav om aksjekapital

Ulike regler for arbeidstaker og næringsdrivende

Om du velger aksjeselskap eller enkeltpersonforetak som selskapsform for din virksomhet, vil du måtte forholde deg til ulike regler. I det ene tilfellet vil du være ansatt i eget selskap, mens i det andre tilfellet vil du være selvstendig næringsdrivende i ditt enkeltpersonforetak. Disse ulike reglene bør du være obs på, og du kan lese mer om de her

Har du spørsmål knyttet til valg av selskapsform?

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med problemstillinger knyttet til valg av selskapsform eller andre ting knyttet til etablering av virksomhet – se vår bransjeløsning oppstart av ny bedrift eller ta kontakt med oss for mer informasjon.

Mer informasjon om våre rådgivningstjenester

I tillegg til at vi gjerne hjelper deg med oppgaver rundt valg av selskapsform tilbyr vi også en rekke andre rådgivningtjenester som kan være aktuelle for deg og din bedrift. 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, eller se rådgivning for en komplett oversikt over våre rådgivningstjenester.